ANVÄNDARVILLKOR

 

1. INLEDNING

Tack för att du använder TRIXXA. Dessa användarvillkor innehåller de villkor under vilka TRIXXA erbjuder tjänster till dig och beskriver hur tjänsterna kan nås och användas. Appen TRIXXA, webbplatser och programvara benämns härefter gemensamt ”Tjänsten” eller ”Tjänsterna. Du godkänner dessa villkor i samband med att du börjar använda appen om du inte godkänner Användarvillkoren eller Sekretesspolicyn kommer du inte heller att kunna använda TRIXXA. Ditt avtal med oss omfattar dessa Användarvillkor samt vår Sekretesspolicy, gemensamt kallat Avtalen. Avtalen är skrivna på svenska. I den mån en översatt version är i konflikt med den svenska versionen, gäller den svenska versionen, utom där det inte är tillåtet enligt tillämplig lag. 

Du bekräftar att du har läst och förstått Avtalen, accepterar Avtalen, och samtycker till att vara bunden av dessa. Om du inte är beredd att acceptera Avtalen, eller inte kan uppfylla dem, kan du inte heller använda Tjänsten eller ta del av något innehåll. För att kunna använda Tjänsten behöver du 1) har rätt att ingå bindande avtal med oss och inte vara förhindrad från att göra det under några tillämpliga lagar och 2) vara bosatt i ett land där Tjänsten är tillgänglig. Du förbinder dig också att tillse att all information du skickar till oss i samband med att du registrerar dig för Tjänsten är sann, korrekt och fullständig. Skulle sådan information ändras ska du i motsvarande mån uppdatera informationen du registrerat hos oss.

Om du kommer att använda Tjänsten på uppdrag av en organisation, godkänner du dessa villkor på uppdrag av organisationen och bekräftar då även att du har befogenhet att teckna avtal och acceptera våra användarvillkor. I ett sådant fall avses med skrivelsen, "du" och "din" denna organisation jämte dig personligen.

2. AVTALSPART

2.1 Vem har du avtal med

Om inte annat anges, är Tjänsten som tillhandahålls, avtalad med Inclose Solutions AB. Hänvisningar till "TRIXXA", "vi", "oss" och "vår" är hänvisningar till:

Inclose Solutions AB

Helio Time Building

Kistagången 12

164 40 Kista

Organisationsnummer: 556768-7792

Momsregistreringsnummer: SE556768779201

 

2.2 Vem vi har avtal med

Om du är en individ, kan du bara använda Tjänsten om du har befogenhet att teckna avtal med oss. Vi rekommenderar att föräldrar och vårdnadshavare direkt övervakar minderårigs användning av Tjänsten. Om du inte är en privatperson, garanterar du att du har fullständig behörighet att ingå dessa villkor. Du försäkrar att du kommer att följa alla lagar och förordningar som gäller för din användning av tjänsterna.

3. BESKRIVNING AV TJÄNSTEN

3.1 Gratistjänst och Abonnemangstjänst

TRIXXA tillhandahåller en Tjänst för att du ska kunna samla din kommunikation kring dina aktiviteter i en kanal och i ett flöde. Vissa delar av Tjänsten är gratis medan andra kräver att du betalar för dem innan du kan använda dem. Gratistjänsten kallas för ”TRIXXA Freemium”, ”Freemium” eller ”Freemiumtjänsten” (kallas gemensamt för ”Gratistjänsten”). Användare av Gratistjänsten begränsas till maximalt 6 kontakter i TRIXXA. De tjänster som du behöver betala för kallas för ”TRIXXA Premium”, ”Premium” eller ”Premiumtjänsten” (kallas gemensamt för ”Abonnemangstjänsten”). Det är inte säkert att Abonnemangstjänsten är tillgänglig för alla användare. När du registrerar dig för Abonnemangstjänsten förklarar vi vilka tjänster som är tillgängliga för dig. Observera att Abonnemangstjänsten kan komma att avbrytas i framtiden, du kommer då inte längre att debiteras för Tjänsten.

3.2 Begränsningar och ändringar i Tjänsten

Tjänsten utvecklas, förbättras och förändras hela tiden. Från tid till annan kan uppdateringar, tekniska komplikationer eller underhåll innebära tillfälliga avbrott. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag förbehåller vi oss rätten att, med jämna mellanrum och när som helst, ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, funktioner och egenskaper i Tjänsten, med eller utan förvarning, allt utan något ansvar gentemot dig. Du förstår, godkänner och accepterar att vi inte har någon skyldighet att underhålla, tillhandahålla support för, uppgradera eller uppdatera Tjänsten, eller att tillhandahålla allt eller något specifikt innehåll via Tjänsten. Detta avsnitt kommer att äga tillämpning i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag. Vi och/eller ägarna av något Innehåll kan, då och då, ta bort sådant Innehåll utan föregående meddelande, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag. Reglering av avgifter och betalningar om detta händer finns beskrivet i avsnitt ”Avgifter, abonnemang och betalning”.

4. FULLSTÄNDIGT AVTAL

Med undantag för vad som uttryckligen överenskommits skriftligen mellan dig och oss, utgör Avtalen alla villkor som överenskommits mellan dig och oss Avtalen ersätter alla tidigare avtal, oavsett om dessa är skriftliga eller muntliga. Notera dock att din användning av Tjänsten kan styras av ytterligare avtal. Det kan till exempel innefatta tillgång till Tjänsten som ett resultat av kostnadsfria eller rabatterade s.k. prova-på-abonnemang. När du får ett erbjudande om ett sådant kommer du att uppmärksammas på eventuella ytterligare avtal som gäller för erbjudandet, och du kan komma att ges möjlighet att godkänna ytterligare villkor. I den mån det finns någon oförenlig motsägelse mellan eventuella ytterligare villkor och dessa Villkor, ska de ytterligare villkoren ges tolkningsföreträde.

5. OGILTIGHET OCH AVSTÅENDE FRÅN RÄTTIGHETER

Om inte annat anges i Avtalen gäller att ifall något villkor i Avtalen förklaras ogiltigt eller icke verkställbart av någon anledning eller i någon utsträckning ska en sådan ogiltighet eller bristande verkställbarhet inte på något sätt påverka övriga bestämmelser i Avtalen, eller innebära att övriga bestämmelser i Avtalen ska anses vara ogiltiga eller icke verkställbara, och tillämpningen av det villkoret ska verkställas i den utsträckning som lagen tillåter. Om vi eller någon berättigad tredje part underlåter att tillämpa Avtalen eller något villkor i Avtalen ska det inte innebära att vi eller berättigad tredje part ska anses ha avstått från sin rätt att göra det.

6. ÖVERLÅTELSE

Vi har rätt att överlåta Avtalen eller någon del av dem och vi har rätt att delegera vissa eller alla våra skyldigheter enligt Avtalen. Du får inte överlåta Avtalen eller någon del av dem och inte heller överföra eller underlicensiera dina rättigheter enligt Avtalen till någon tredje part.

7. FÖRSÄKRAN ATT HÅLLA SKADESLÖS

I den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag åtar du dig att ersätta och hålla oss skadeslösa från och mot alla skador, förluster och kostnader av alla slag (inklusive rimliga kostnader och utgifter för juridiskt ombud) som uppstår med anledning av: (1) ditt brott mot Avtalen, (2) något Användarinnehåll, (3) varje verksamhet du deltar i på eller genom Tjänsten, och (4) ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättighet.

 

8. ÄNDRINGAR OCH UPPDATERINGAR AV AVTALEN

Vi kan komma att ändra Avtalen när som helst av en rad olika skäl, för att t ex spegla förändringar i tillämplig lag eller vid uppdateringar av Tjänsten eller med hänsyn till nya tjänster eller funktionaliteter i Tjänsten. Förändringar träder i kraft tidigast den dag de publiceras offentligt. För att vissa förändringar skall träda i kraft, kan tillämplig lag kräva att vi får ditt samtycke till det, eller ger dig tillräckligt med tid att ställning till dem. Om du inte vill gå med på eventuella ändringar av Avtalen så kommer du inte heller att kunna använda Tjänsten.

9. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

Avtalen kommer att fortsätta att gälla för dig tills de sägs upp av dig eller oss. Vi har rätt att säga upp Avtalen eller stänga av din tillgång till Tjänsten när som helst, inberäknat om du faktiskt har eller misstänks obehörigt ha använt Tjänsten och/eller Innehåll, eller inte efterlevt Avtalen. Om du eller vi säger upp Avtalen, eller om vi avbryter din tillgång till Tjänsten, accepterar du att vi, i den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, inte har något ansvar eller några förpliktelser gentemot dig och att vi inte kommer att återbetala eventuella belopp som du redan har betalat. Här kan du läsa mer om uppsägning av TRIXXA konto. Detta avsnitt kommer att äga tillämpning i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag. Du kan säga upp Avtalen när som helst.Delar av Avtalen som, antingen uttryckligen eller av sin natur, måste förbli i kraft även efter uppsägning av Avtalen, ska fortsätta att gälla även efter uppsägning.

10. AVGIFTER, ABONNEMANG OCH BETALNING

10.1 Avgifter för Abonnemangstjänsten

Abonnemangstjänsten kan endast köpas genom App Store och Google Play och antingen (1) genom att betala en månadsavgift, eller (2) genom förskottsbetalning som ger dig tillgång till Tjänsten under den valda abonnemangsperioden. När du registrerar dig för TRIXXA Premium så du samtycker du till att betala för Abonnemangstjänsten samt för varje tjänst du köper eller använder, i enlighet med den prissättning och de betalningsvillkor som presenteras för dig.

Kostnaden för Abonnemangstjänsten faktureras i förskott d.v.s. före varje ny abonnemangsperiod. Ditt abonnemang förnyas automatiskt i slutet av din abonnemangsperiod om du inte avbryter den automatiska förnyelsen. Uppsägning av abonnemanget måste göras inom 24 timmar innan förnyelsedatum för abonnemanget Du kan avbryta Abonnemangstjänsten när som helst. Abonnemanget löper fram till slutet av den gällande abonnemangsperioden. Du kan avbryta din automatiska förnyelse av Abonnemangstjänsten direkt efter att ett abonnemang startat om du inte vill att den ska förnyas. Avgifter som betalas av dig är inte återbetalningsbara, förutom vad som anges i Avtalen eller när det krävs enligt lag. Om du i förväg har betalat för en Abonnemangstjänst som vi, av någon anledning, permanent avslutar innan utgången av abonnemangsperiodens utgång, kommer vi återbetala dig de avgifter du betalat för den aktuella abonnemangsperioden efter sådant permanent avslutande av en Abonnemangstjänst.

10.2 Erbjudanden

Om du har fått ett erbjudande via oss som ger dig tillgång till Abonnemangstjänsten, kan särskilda villkor gälla för erbjudandet. Dessa kan omfatta särskilda villkor för din tillgång till Tjänsten. Genom att använda erbjudandet samtycker du till att följa alla sådana särskilda villkor.

10.3 Prova-på-abonnemang

Vi kan även erbjuda olika typer av Prova-på-abonnemang för en viss tid utan krav på betalning eller till reducerat pris. Vi förbehåller oss rätten att avgöra din rätt till ett Prova-på-abonnemang och, med förbehåll för tillämplig lagstiftning, att dra tillbaka, ändra eller när som helst, utan förvarning eller ansvar, upphöra med ett Prova-på-abonnemang. För vissa Prova-på-abonnemang kommer vi att kräva att du lämnar dina betalningsuppgifter för att kunna starta Prova-på-abonnemanget. När sådana Prova-på-abonnemang upphör kan vi komma att automatiskt börja debitera dig för det tillämpliga abonnemanget från och med den första dagen efter det att Prova-på-abonnemanget har upphört. Avgiften för Abonnemangstjänster debiteras på månadsbasis och du kan när som helst avbryta det i enlighet med övriga villkor för avgifter och betalningar. Genom att uppge dina betalningsuppgifter i samband med att du tecknar Prova-på-abonnemanget accepterar du att vi debiterar dig avgiften med användning av de betalningsuppgifter du har lämnat. Om du inte vill debiteras på en återkommande månadsbasis måste du säga upp den aktuella Abonnemangstjänsten på App Store eller Google Play innan den aktuella abonnemangsperioden är slut. I avsnittet Begränsningar anges ytterligare villkor för uppsägning av dina betalda Abonnemangstjänster.

10.4 Prisändringar

Vikan från tid till annan komma att ändra priset för Tjänsten och Abonnemangsperioder (för perioder som ännu inte har betalats) och kommer att kommunicera eventuella ändringar till dig i förväg och, i förekommande fall, hur man accepterar dessa ändringar. Prisändringar för Abonnemangstjänsten träder i kraft i början av nästa abonnemangsperiod efter den dag då prisändringen skett. I den utsträckning det är tillåtet enligt lokal lag accepterar du det nya priset genom att fortsätta att använda Tjänsten efter det att prisändringen träder i kraft. Om du motsätter dig en prisändring har du rätt att avvisa ändringen genom att säga upp ditt abonnemang innan prisändringen träder i kraft. Vänligen se därför till att läsa alla sådana meddelanden om prisändringar noggrant.

10.5 Betalning

Betalningen för Abonnemangstjänsten kommer att automatiskt upprepas i slutet av abonnemangsperioden, under förutsättning att du inte säger upp abonnemanget för utgången av den innevarande abonnemangsperioden. Uppsägningen börjar gälla dagen efter den sista dagen i den innevarande abonnemangsperioden, och du kommer att nedgraderas till Gratistjänsten. Ditt konto belastas senast inom 24 tim innan
 förnyelsedatum för prenumerationen går ut. Kvarvarande dagar utav testperioder förbrukas vid köp vid uppgradering och kan ej tillgodoräknas vid uppgradering.

11. ÅNGERRÄTT, REKLAMATION OCH UPPSÄGNING AV ABONNEMANG

11.1 Ångerrätt

En konsument har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) under vissa förutsättningar rätt att häva ett ingånget avtal om köp av vara eller tjänst (”ångerrätt”). Enligt denna gäller att om en konsument vill göra gällande sin ångerrätt ska denne till oss lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller ingick ett avtal om Tjänsten. Ångerrätten gäller inte då ett abonnemang har aktiverats (startats). Har konsumenten fått en vara skickad till sig ska konsumenten vid utverkande av ångerrätten stå för de fraktkostnader som uppstår då varan återlämnas till TRIXXA. Vid frågor eller om konsumenten vill göra sin ångerrätt gällande hänvisas till TRIXXA Support på e-post support@trixxa.com. Ångerrätten är inte tillämplig för näringsidkare.

11.2 Reklamation

Det åligger dig att före beställning av Tjänsten själv kontrollera att de önskade funktionerna finns tillgängliga och att den utrustning som används för Tjänsten fungerar och har tillgång till Internet.

För att kunna åberopa att Tjänsten är felaktig ska en konsument reklamera till TRIXXA inom skälig tid efter det att felet upptäcktes. För en näringsidkare ska reklamation ske omgående, dock senast 30 dagar från att felen blev känt. Inkommer inte någon reklamation inom angivna tid förbehåller sig TRIXXA rätten att avgöra om felet ska avhjälpas. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens och konsumenttjänstlagens bestämmelser. Vid reklamation kontaktas TRIXXA Support på e-mail support@trixxa.com.

11.3 Uppsägning av abonnemang

Om du avslutar en prenumeration i mitten av en abonnemangsperiod, kommer du inte att få en återbetalning för tid du inte använt den under perioden om du inte avslutar för något av följande skäl: (a) vi har väsentligt brutit mot dessa villkor och misslyckats med att lösa detta inom 30 dagar efter att du har meddelat oss skriftligen; eller (b) en återbetalning krävs enligt lag. Vi kan avsluta ditt abonnemang vid slutet av en abonnemangsperiod genom att ge dig en skriftlig uppsägning minst 30 dagar innan uppsägningen träder ikraft. Vi kommer då att, minst 90 dagar före avstängningen, skriftligen meddela dig att vi kommer att stänga av kontot som skälen till varför vi gör det. Vi kan avsluta din prenumeration om du väsentligt har brutit mot Avtalen och du, inom 30 dagar från det att vi har meddelat dig, har misslyckats med att åtgärda detta.

12. RÄTTIGHETER

12.1 Rättigheter du får

Vi ger dig en begränsad, icke-exklusiv och återkallelig licens att använda Tjänsten för dina personliga och icke-kommersiella syften (”Licensen”). Denna Licens ska förbli i kraft tills dess att den sägs upp av dig eller oss. Vår programvara licensieras, och säljs inte, till dig, och vi behåller äganderätten till alla kopior av programvara även efter installationen på dina mobiltelefoner, surfplattor och/eller andra relevanta enheter (”Enheter”). Du samtycker till att följa Avtalen och att inte använda Tjänsten, eller någon del därav, på något sätt som inte uttryckligen tillåts enligt Avtalen. Med undantag för de rättigheter som uttryckligen har beviljats dig i Avtalen ger vi dig ingen rätt till, äganderätt till eller anspråk avseende Tjänsten. Programvara som tillhandahålls av tredje part t ex programvara med öppen källkod och som ingår i Tjänsten licensieras till dig under licensvillkoren för den programvara som tillhandahålls av tredje part

12.2 Rättigheter du ger oss

Som ersättning för de rättigheter som beviljas dig under Avtalen ger du oss rätt att (1) låta oss använda processorn, bandbredden och lagringshårdvaran på din Enhet för att underlätta tillhandahållandet av Tjänsten, (2) leverera annonser och annan information till dig och (3) låta våra samarbetspartners göra detsamma. I varje del av Tjänsten kan Innehållet som du tar del av, inklusive dess urval och placering, påverkas av affärsmässiga överväganden, inklusive avtal med tredje part.

Du ger oss, i syfte att säkerställa alla rättsliga skyldigheter, rätten att granska all information som du uppger eller publicerar genom användandet av Tjänsten (”Innehåll”) för att avgöra om den är olagligt eller om den bryter mot dessa villkor (t.ex. när olagligt Innehåll rapporteras till oss). Vi kan också ändra, förhindra åtkomst till, ta bort eller vägra att visa Innehållet som vi tror bryter mot lagen eller dessa villkor eller är kränkande. I övrigt har vi ingen skyldighet eller rättighet att övervaka eller granska Innehållet. Du accepterar att hålla oss skadeslösa för alla skador, förluster och kostnader av alla slag (inklusive kostnader för juridiskt ombud) till följd av att någon framställer krav eller väcker talan mot oss relaterat Innehållet. Om något Innehåll gör intrång på någons immateriella rättigheter eller annan rättighet, kan vi omedelbart, och efter eget gottfinnande, vidta åtgärder utan att först meddela den som publicera Innehållet. Om man inte anser att Innehållet strider mot någon annans immateriella rättigheter, eller annan rättighet, kan man skicka in en motanmälan till oss med begäran om att återställa det borttagna Innehållet.

Du bekräftar att om du ger oss feedback, idéer eller förslag (”Feedback”) är din Feedback inte konfidentiell och du godkänner att vi kan använda denna Feedback utan begränsningar och utan betalning till dig. Du ger oss en icke-exklusiv, överlåtbar, underlicensierbar, royaltyfri, evig (eller, i jurisdiktioner där detta inte är tillåtet, för en period som motsvarar den tid som Avtalen gäller plus tjugo (20) år), oåterkallelig, fullt betald, global licens att använda, reproducera, göra tillgänglig för allmänheten (t.ex. utföra eller visa), publicera, översätta, modifiera, skapa andrahandsverk av, och distribuera feedback, idéer och förslag du lämnar till oss. I förekommande fall och i den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag, accepterar du även att du avstår från samtliga ”ideella rättigheter” (eller motsvarande enligt tillämplig lag), såsom din rätt att identifieras som upphovsman till Feedback och din rätt att invända mot kränkande användning av sådan Feedback.

 

12.3 Vårt varumärke

Vi respekterar andras immateriella rättigheter och förväntar sig att du gör detsamma. Alla varumärken, servicemärken, firmor, logotyper, domännamn och andra kännetecken för varumärke (”Våra Kännetecken ”) tillhör oss. Avtalen ger dig inte några rättigheter att använda något av Våra Kännetecken, varken för kommersiellt eller icke-kommersiellt bruk. Varumärken som visas i samband med Tjänsten tillhör sina respektive ägare.

12.4 Tredje parts rättigheter

Du bekräftar och accepterar att Avtalen skapar rättigheter för ägarna av Innehållet och vissa distributörer (såsom leverantörer av handelsplattformar för appar), och att dessa har rätt att tillämpa Avtalen direkt mot dig. Med undantag för vad som anges i detta avsnitt är Avtalen inte avsedda att ge rättigheter till någon annan än dig och oss, och i inget fall ska Avtalen skapa några rättigheter i förhållande till tredje part. Härutöver gäller att rätten att säga upp, häva, samtycka till någon ändring, avstående från rättighet, eller förlikning under Avtalen inte kräver samtycke från någon annan person. 

 

Om du har laddat ner TRIXXA från Apple, Inc. (”Apple”) App Store/ Google Play om du använder TRIXXA på en iOS/Android-enhet, bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till följande meddelande angående Apple/ Google. Detta Avtal gäller endast mellan dig och oss, inte med Apple/ Google. Apple/ Google ansvarar inte för Tjänsten och dess innehåll. Apple/Google har inte någon som helst skyldighet att tillhandahålla några som helst underhålls- och supporttjänster med avseende på Tjänsten. I händelse av ett fel på Tjänsten som innebär att någon tillämplig garanti inte uppfylls kan du meddela Apple/Google och de kommer att återbetala den eventuella summa som du har köpt Tjänsten för, och, i den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, har Apple/Google ingen annan garantiskyldighet som helst med avseende på Tjänsten.

Apple/Google ansvarar inte för att besvara eventuella krav från dig eller någon tredje part med avseende på Tjänsten eller ditt innehav och/eller din användning av Tjänsten, inklusive, men inte begränsat till: (1) anspråk med anledning av produktansvar, (2) anspråk att Tjänsten inte uppfyller något tillämpligt rättsligt krav eller myndighetskrav, och (3) anspråk som uppstår enligt konsumentskyddslag eller liknande lagstiftning. Apple/Google tar inget ansvar för att utreda, försvara, förlika eller säkerställa ansvarsfrihet i händelse av någon tredje parts yrkande att Tjänsten och/eller ditt innehav och användning av TRIXXA gör intrång i den tredje partens immateriella rättigheter.

Du samtycker till att följa alla tillämpliga tredjepartsvillkor när du använder Tjänsten. Apple/Google och deras dotterbolag är berättigade tredje parter under detta Avtal, och efter ditt godkännande av detta Avtal kommer Apple/Google att ha rätt (och kommer att anses ha accepterat rätten) att tillämpa detta Avtal mot dig i egenskap av en berättigad tredje part under detta Avtal. Du garanterar och försäkrar härmed att (1) du inte befinner dig i ett land som är föremål för ett embargo utfärdat av USA:s regering, eller som har utsetts av USA:s regering som ett ”terroriststödjande” land, och (2) att du inte finns med på någon av USA:s regerings listor överförbjudna eller begränsade parter.

13. ANVÄNDARINNEHÅLL

13.1 Du äger din information

TRIXXA gör inte anspråk på äganderätt över något av din information (”Information”) eller Innehållet. Detta innebär att det du publicerar i form av inbjudningar, förfrågningar, meddelanden, kommentarer eller annan typ av innehåll ägs av dig. Vi har, enligt Avtalen, rätt att nyttja Information och Innehållet i enlighet med de villkor som anges i Avtalen. 

13.2 Du är ansvarig för det du publicerar

Du ensam är ansvarig för allt Innehåll som du publicerar i Tjänsten. Vi ansvarar inte för det du publicerar och står inte heller bakom någon åsikt som du publicerar. Du lovar att allt du publicerar i Tjänsten 1) har du rätt att publicera 2) och att Innehållet inte bryter mot Avtalen, tillämplig lag eller immateriella rättigheter, publiceringsrätt, rättigheter kopplade till personers namn, bild eller identitet 3) eller annan rättighet som tillhör tredje part, enhet eller individ.

13.3 Användarriktlinjer

Vi har etablerat några grundregler som du behöver följa när du använder Tjänsten. Vänligen följ dessa regler och uppmuntra andra användare att göra detsamma. Följande aktiviteter är inte tillåtna:

 • att kopiera, vidareförmedla, reproducera eller visa för allmänheten, eller göra någon del av Tjänsten eller någon annans Innehåll tillgänglig för allmänheten, eller på annat sätt använda Tjänsten eller någon annans Innehåll på något sätt som inte är uttryckligen tillåtet enligt Avtalen eller tillämplig lag, eller som annars gör intrång i immateriella rättigheter (t.ex. upphovsrätten) i Tjänsten eller i någon annans Innehåll eller någon del av dessa,

 • att utföra reverse engineering, dekompilera, demontera, modifiera, eller att skapa andrahandsverk baserat på Tjänsten, någon annans Innehåll eller någon del därav, såvida detta inte är tillåtet enligt tillämplig lag,

 • att kringgå någon teknik som används av oss, licensgivare, eller tredje part för att skydda Innehållet eller Tjänsten,

 • att sälja, hyra ut, underlicensiera eller leasa ut någon del av Tjänsten eller Innehållet,

 • att kringgå eventuella territoriella begränsningar som tillämpas av oss eller dess licensgivare,

 • att på något sätt manipulera Tjänsten,

 • att ta bort eller ändra något meddelande om upphovsrätt, varumärke eller andra immateriella rättigheter som finns i eller som tillhandahålls via oss (innefattande då detta sker i syfte att dölja eller ändra några indikationer avseende ägande eller källan till något Innehåll),

 • att ge ditt lösenord till någon annan person eller använda någon annan persons användarnamn och lösenord,

 • att använda “crawlers” på Tjänsten eller använda automatiserade medel (inklusive s.k. bots, scrapers, och spiders) för att samla in information från TRIXXA, eller,

 • att sälja ett användarkonto eller annars acceptera någon ersättning, ekonomisk eller annan, för att påverka namnet på ett konto eller innehållet på ett konto.

Om vi upptäcker att du utför någon av ovanstående aktiviteter kan vi utan föregående erinran komma att stänga av användaren och/eller vidta rättsliga åtgärder mot denne.Respektera oss, ägarna av Innehållet och andra användare av Tjänsten.

Delta inte i någon aktivitet, posta inte något innehåll och registrera och/eller använd inte ett användarnamn, som utgör eller innehåller material som:

 • är stötande, kränkande, nedsättande, pornografiskt, hotfullt eller obscent,

 • är olagligt, eller är avsett att främja eller begå en olaglig handling av något slag, inklusive men inte begränsat till kränkningar av immateriella rättigheter, rätten till skydd för privatliv och personuppgifter, eller vår eller en tredje parts äganderätt,

 • innehåller ditt lösenord eller avsiktligt innehåller någon annan användares lösenord eller avsiktligt innehåller tredje parts personuppgifter eller är avsett att få tag på sådana personuppgifter,

 • inkluderar skadligt innehåll såsom malware, trojaner eller virus, eller på annat sätt stör någon användares tillgång till Tjänsten,

 • syftar till att trakassera eller mobba andra användare, eller faktiskt gör det,

 • innebär att du utger dig för att vara, eller ha en anknytning till, en annan användare, person eller enhet, eller som annars är bedräglig, osann, vilseledande eller missvisande,

 • använder automatiska metoder för att på konstgjord väg publicera Innehåll,

 • innefattar överföring av oombedda massmail eller andra former av spam, skräppost, kedjebrev eller liknande, inklusive genom Tjänsten,

 • innefattar kommersiella aktiviteter eller säljaktiviteter, såsom reklam, kampanjer, tävlingar, utlottningar eller pyramidspel, som inte uttryckligen är godkända av oss,

 • länkar till, refererar till, eller på annat sätt marknadsför kommersiella produkter eller tjänster, annat än med vårt uttryckliga godkännande,

 • stör eller på annat sätt negativt påverkar Tjänsten, eller annars manipulerar, gör intrång i eller försöker att sondera, skanna eller testa för sårbarheter i Tjänsten eller våra datorsystem, nätverk, regler för användning, eller någon av säkerhetskomponenter, autentiseringsåtgärder eller andra skyddsåtgärder som gäller för Tjänsten, Innehållet eller någon del därav, eller

 • står i strid med Avtalen, enligt vår bedömning.

Du bekräftar och godkänner att om du postar sådant innehåll kan vi med omedelbar verkan komma att avsluta eller stänga ned ditt konto. Du godkänner även att vi efter eget gottfinnande kan komma att återta ditt användarnamn. Var noggrann med att göra genomtänkta val när du använder Tjänsten och när du delar information i Tjänsten. Vi har inget ansvar för vad du väljer att publicera på Tjänsten.

13.4 Vi har begränsad åtkomst till din information

Du ger oss en global, royaltyfri åtkomst att använda din information, men endast för de begränsade syften som är tillåtna av Avtalen. Åtkomsten till ditt Innehåll fortsätter även efter att du slutat använda Tjänsten när det gäller att samla och avidentifiera data från ditt Innehåll och eventuella kvarvarande säkerhetskopior av din information som gjorts i den löpande verksamheten.

 

Åtkomsten omfattar även eventuellt betrodd tredje part som t ex våra underleverantörer som vi arbetar med i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla TRIXXA till dig, men vi säljer inte vidare din data till tredje part. Om du ger TRIXXA återkoppling om Tjänsten kan vi använda dina synpunkter utan att fråga om lov. Detta villkor ger oss inte rättigheter till Innehållet förutom de begränsade rättigheter som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsten, och som i övrigt beskrivs i vår sekretesspolicy samt i våra användarvillkor. När du accepterar användarvillkoren ger du samtidigt ditt medgivande till att vi får samla, dela, använda data, till lagring av och åtkomst till cookies eller andra uppgifter på din enhet.

13.5 Innehåll som tillhandahålls av tredje part

Vi kan publicera länkar i Tjänsten till webbplatser på Internet som upprätthålls av tredje part. Vi talar inte om att det är en tredje parts webbplats och ansvarar inte för dem eller för något innehåll som visas på dem.

 

14. SÄKERHET, SEKRETESS OCH INTEGRITET

14.1 Personlig information

När du använder tjänsterna, kan du komma att skicka personlig information till oss. Vi vet att genom att du ger oss din information, litar du på att vi behandlar den på ett lämpligt sätt. Vår sekretesspolicy visar i detalj hur vi hanterar din information. Du i din tur accepterar att vi kan använda och dela informationen i enlighet med vår sekretesspolicy.

14.2 Sekretess

Vi kommer att behandla din information som konfidentiell information och endast använda den i enlighet med dessa villkor samt vår sekretesspolicy. Dock kommer ditt Innehåll inte att betraktas som konfidentiell om informationen: (a) är eller blir offentlig (annat än genom brott mot Avtalen); (b) var officiellt känd innan vi fått det från dig; (c) tas emot av oss från en tredje part utan kunskap om att ett brott hade begåtts gentemot dig; eller (d) har utvecklats oberoende av oss utan hänvisning till ditt Innehåll; och slutligen (e) krävs i en juridisk process eller enligt gällande lag.

14.3 Säkerhet

Vi strävar efter att säkerställa att användarnas data lagras säkert och att vi endast samlar in så mycket personlig information som krävs för att tillhandahålla våra tjänster till användarna på ett effektivt sätt. Vi kommer att lagra och bearbeta ditt innehåll på ett sätt som överensstämmer med våra användarvillkor och sekretesspolicy.

 

TRIXXA har implementerat tekniska, organisatoriska och administrativa system, riktlinjer och förfaranden för att bidra till att garantera säkerhet, integritet och sekretess avseende din data för att minska risken att obehöriga får åtkomst till den eller använder din data på ett sätt som du inte godkänt.

14.3.1 Hantering av säkerhetsöverträdelser


Trots alla ansträngningar är ingen form av överföring över Internet, eller elektronisk lagring, fullständigt säker. Vi kan inte garantera absolut säkerhet. Men om TRIXXA får information om en säkerhetsöverträdelse meddelar vi användarna som påverkas så att de kan vidta lämpliga åtgärder. Vårt förfarande för meddelanden om överträdelser följer våra skyldigheter enligt lagar och bestämmelser. Meddelandeförfarandet omfattar bland annat e-postmeddelanden eller meddelanden på vår webbplats om en överträdelse inträffar


14.3.2 Ditt ansvar

För att dina uppgifter ska vara tryggade är det även viktigt att du ser till att ditt konto är säkert genom att använda tillräckligt komplicerade lösenord och förvara dem på ett säkert sätt. Du bör också se till att dina egna system är tillräckligt säkra så att någon annan inte kan komma åt din data.


 

14.3.3 Håll ditt lösenord skyddat

Du är ansvarig för att skydda ditt lösenord och andra referenser som används för att få tillgång till Tjänsten. Du, och inte vi, är ansvarig för allt som sker på ditt konto, med undantag från sådant som vi är direkt ansvarig för som inte utförs i enlighet med dina instruktioner. Om du blir medveten om att någon obehörig har åtkomst till kontot, bör du meddela oss omedelbart. Konton kan inte delas och får endast användas av en individ per konto.


14.3.4 Håll dina uppgifter uppdaterade


Vi skickar ibland meddelanden till den e-postadress som är registrerat på ditt konto. Du måste därför hålla din e-postadress uppdaterade och korrekta. Konton i Tjänsten styrs av den e-postadress som är registrerade på ditt konto. Om uppgifterna inte är uppdaterade kan din åtkomst till Tjänsten att upphöra. Det är ditt ansvar att hålla uppgifterna uppdaterade.


15. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

I enlighet med Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation) informeras du om att TRIXXA kommer att behandla dina personuppgifter och att ändamålet med behandlingen är att underlätta informationsspridning till dig samt möjliggöra för oss att tillse att du följer våra regler för användningen av Tjänsten.Genom att godkänna dessa allmänna villkor samtycker du till att dina personuppgifter behandlas av oss på sätt som anges i vår Sekretesspolicy.

 

16. GARANTI OCH FRISKRIVNING

Vi försöker att tillhandahålla Tjänsten i fullt fungerande skick. Du förstår och accepterar att vi tillhandahåller Tjänsten i ”befintligt skick” och ”som tillgänglig” utan uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser om Tjänstens skick eller funktion av något slag. Du använder Tjänsten på egen risk. I största tillåtna utsträckning enligt tillämplig lag lämnar vi och alla ägare av Innehållet inga utfästelser och friskriver oss från alla garantier om tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst syfte eller icke-intrång. Detta innebär bl.a., och inte begränsat till, att vi inte ansvarar för den skada som kan uppkomma för dig vid användandet av Tjänsten eller om Tjänsten inte finns åtkomliga vid en viss tidpunkt. Varken vi eller någon ägare av Innehållet garanterar att Tjänsten är fri från skadlig programvara eller andra skadliga komponenter.

Fel i Tjänsten ska under alla förhållanden inte anses föreligga om Tjänstens funktion på något sätt hindras av en omständighet som ligger utanför vår kontroll och som vi inte skäligen kunde förväntas ha räknat med eller tagit i beaktande vid tiden för Avtalens ingående och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (force majeure). Det åligger användaren av Tjänsten att efterhöra med oss om Tjänstens funktion hindras av någon sådan omständighet och om hindret i Tjänstens funktion är tillfälligt eller av permanent natur. Av detta följder att vi inte kan bli skyldiga att utge ersättning för den skada som kan uppkomma hos användaren om Tjänstens funktion hindras av ovan nämnda omständigheter. Vi lämnar inte några utfästelser avseende, och garanterar inte, stödjer inte och tar inte något ansvar för eventuella tredje parts applikationer, eller dess innehåll, användarinnehåll, eller någon annan produkt eller tjänst som marknadsförs eller erbjuds av tredje part i eller via Tjänsten eller någon länkad webbplats, eller som visas i någon annons i Tjänsten.

Du förstår och accepterar att vi inte har något ansvar för någon transaktion mellan dig och en tredje parts leverantör av tredje parts programvara eller produkter eller tjänster som annonseras i eller genom TRIXXA. Som vid alla köp av en produkt eller tjänst bör du använda ditt omdöme och iaktta försiktighet när så krävs. Inga råd och ingen information som du får från oss, muntligen eller skriftligen, ska anses skapa någon garanti från oss i detta avseende. Vad som säg i detta avsnitt påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som konsument.

17. BEGRÄNSNINGAR

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag accepterar du att om du har problem med eller är missnöjd med Tjänsten är dina rättigheter begränsade till att avinstallera TRIXXA och att sluta använda Tjänsten. Eftersom vi inte tar något ansvar för tredje parts programvara eller innehållet i dessa och då din relation med tredjepartsapplikationer kan regleras i separata avtal med sådana tredje parter gäller, i den utsträckning som tillämplig lag tillåter, att om du har problem med eller är missnöjd med tredje parts applikationer eller dess innehåll är dina rättigheter i relation till oss begränsade till att avinstallera och/eller sluta använda tredje parts programvara.

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag ansvarar vi och våra befattningshavare, ägare, anställda, agenter, personer i ledningen, dotterbolag, koncernbolag, efterträdare, förvärvare, leverantörer eller licensgivare inte under några omständigheter, för 1) indirekt skador, eller följdskador, 2) uteblivet nyttjande, förlust av data, verksamhet, eller förlust av direkt eller indirekt vinst; samtliga som är en följd av användningen eller utebliven användning av Tjänsten, tredjepartsapplikationer eller tredpartsapplikationers innehåll, oavsett rättslig grund och oavsett om vi har varnats för att dessa skador kan uppstå, eller 3) med avseende på samtliga övriga anspråk som avser Tjänsten tredjepartsapplikationer eller tred-jepartsapplikationers innehåll, för ett belopp som inte överstiger de belopp som du betalat oss under den 12 månadsperiod som föregick tidpunkten för då kravet ställdes emot oss.

18. FRISKRIVNING FRÅN GRUPPTALAN

När det är tillåtet enligt tillämplig lag, kan var och en av oss bara kan väcka anspråk mot den andre i egenskap av enskilt rättssubjekt och inte som medlem i en grupptalan. Om vi inte är överens om att så ska ske, kan ingen skiljeman eller domare kumulera mer än en persons anspråk eller på annat vis ta upp någon form av grupptalan eller prövning.

19. VAL AV LAG OCH SKILJEFÖRFARANDE

9.1 Avtalstid och uppsägning

Avtalen kommer att fortsätta att gälla för dig tills de sägs upp av dig eller oss. Vi har rätt att säga upp Avtalen eller stänga av din tillgång till Tjänsten när som helst, inberäknat om du faktiskt har eller misstänks obehörigt ha använt Tjänsten och/eller Innehåll, eller inte efterlevt Avtalen. Om du eller vi säger upp Avtalen, eller om vi avbryter din tillgång till Tjänsten, accepterar du att vi, i den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, inte har något ansvar eller några förpliktelser gentemot dig och att vi inte kommer att återbetala eventuella belopp som du redan har betalat. Om du vill veta hur du kan säga upp ditt TRIXXA konto kan du göra detta genom att radera ditt konto under Mitt konto i appen. Detta avsnitt kommer att äga tillämpning i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag. Du kan säga upp Avtalen när som helst. Delar av Avtalen som, antingen uttryckligen eller av sin natur, måste förbli i kraft även efter uppsägning av Avtalen, ska fortsätta att gälla även efter uppsägning.

19.2 Tvistelösning och skiljeförfarande

Vi är överens om att svensk lag ska tillämpas på detta avtal och vid eventuella tvister, anspråk eller kontroverser mellan dig och oss som uppstår i samband med eller som på något sätt är relaterade till Avtalen eller till vår relation med dig som användare av Tjänsten (oavsett om det baseras på kontrakt, utom obligatorisk skada, lag, bedrägeri, vilseledande, eller någon annan rättslig grund och oavsett om anspråken uppstår under eller efter uppsägning av Avtalen) ska avgöras genom skiljeförfarande. Denna paragraf i avtalet ska fortsätta att gälla även efter uppsägning av Avtalen.

19.3 Undantag

Oaktat vad som anges under punkten 19.1 ovan accepterar båda parter att ingenting häri ska anses utgöra ett avstående från, hinder för eller annars begränsa några av våra respektive rättigheter, vid någon tidpunkt, att (1) väcka individuell talan i en ”small claims court”, (2) vidta rättsliga åtgärder genom tillämpliga federala, statliga eller lokala myndigheter när sådana åtgärder är tillgängliga, (3) söka förelägganden i domstol, eller (4) stämma i behörig domstol för att rikta krav avseende intrång i immateriella rättigheter.

19.4 Skiljedomsregler

Ett skiljeförfarande mellan dig och oss ska slutligt avgöras enligt vid tidpunkten gällande International Chamber of Commerce (”ICC”) Rules of Arbitration (”ICC-reglerna”) av en eller flera skiljemän som utses i enlighet med ICC-reglerna, med de ändringar som följer av Avtalen. Varje eventuellt skiljeförfarande ska genomföras på engelska i Sverige med tillämpning av svensk lag.

19.5 Tid inom vilken krav måste ha framställts

Ett skiljeförfarande måste inledas genom att en part lämnar in en begäran om skiljedom inom ett (1) år efter den dag som parten som framställer krav först får kännedom om eller rimligen borde ha fått kännedom om den handling, den underlåtenhet, eller den brist som ger upphov till anspråket, och det ska inte finnas någon rätt att framställa ett anspråk som inte görs gällande inom denna tidsperiod. Om tillämplig lag förbjuder en ettårig tidsbegränsning för att hävda anspråk, måste ett anspråk framställas inom den kortaste tidsperiod som tillåts enligt tillämplig lag.

19.6 Meddelande - Process

En part som avser att inleda ett skiljeförfarande måste först skicka ett skriftligt meddelande om tvisten till den andra parten, genom rekommenderat brev eller Federal Express (underskrift krävs), eller i händelse av att vi inte har din fysiska adress, genom e-post (”Meddelande”). Meddelandet måste (1) beskriva typen av anspråk och grunden för anspråket eller tvisten, och (2) ange det särskilda rättsmedel som begärs. Vi åtar oss att verka för att lösa tvisten direkt, men om vi inte når en överenskommelse inom 30 dagar efter det att Meddelandet mottagits, kan endera parten inleda ett skiljeförfarande. Under skiljeförfarandet ska eventuella belopp för erbjudande om förlikning som lämnats av endera parten inte yppas för skiljenämnden. I händelse att tvisten slutligen avgörs genom skiljedom till din fördel, ska vi betala dig antingen: (1) det belopp som beslutats av skiljenämnden, om något, eller (2) det belopp som följer av vårt sista skriftliga förlikningsbelopp före skiljedomen, eller (3) maximalt 50 000 kr.

19.7 Sekretess vid skiljeförfarande

Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul omfattas av sekretess. Alla dokument och all information som röjs i samband med skiljeförfarandet ska hållas strikt konfidentiellt av mottagaren och får inte användas av mottagaren för något annat syfte än skiljeförfarandet eller verkställandet av skiljenämndens beslut och avgörande, och får inte röjas annat än under sekretess till personer som behöver ta del av uppgifterna för sådana ändamål, eller som krävs enligt tillämplig lag. Med undantag för vad som krävs för att verkställa skiljemannens beslut och skiljedom ska ingendera part göra något offentligt tillkännagivande eller lämna någon offentlig kommentar eller ge upphov till någon publicitet om skiljeförfarandet, inklusive, men inte begränsat till, det faktum att parterna tvistar, förekomsten av skiljeförfarandet, eller någon information om skiljemannens beslut eller skiljedom.

19.8 Ändringar

I händelse av att vi gör framtida ändringar av denna bestämmelse om skiljeförfarande kan du motsätta dig en sådan ändring genom att skicka ett skriftligt meddelande till oss inom 30 dagar efter det att ändringen skett. I sådant fall kommer ditt TRIXXA konto omedelbart att avslutas och aktuell bestämmelse om skiljeförfarande, som var i kraft omedelbart före ändringarna du motsatte dig, kommer fortsätta att gälla.

19.9 Verkställbarhet

Om delar i detta avsnitt (19) visar sig vara ogiltiga eller inte verkställbara, ska hela detta avsnitt anses vara ogiltigt med undantag för vad som anges om exklusiv behörighet, forum och tillämplig lag.

20. KONTAKTA OSS

Om du har några frågor om Tjänsten eller om Avtalen kontakta oss genom att maila till support@trixxa.com så återkommer vi med svar på dina frågor. Du kan även kontakta oss via TRIXXA Support. Där finns även svar på några av de vanligaste frågorna.